ข่าวประชาสัมพันธ์


 **กำหนดการเลือกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563**

1. เริ่มเลือก วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม  2563 เวลา 16.00 น.  ถึง วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 23.59 น.  

3. นักเรียนมีสิทธิ์เลือกกิจกรรม  1 คน ต่อ 1 ชุมนุมเท่านั้น

4. การเข้าใช้งาน  รหัสผู้ใช้        :  รหัสประจำตัวนักเรียน                                     
                             รหัสผ่าน        : เลขบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 13 หลัก   
 
   ตัวอย่าง :                ชื่อ            :  นางสาวศิริพร รักดี  
                                  ผู้ใช้          :  25591
                                  รหัสผ่าน    : 1869900000000

5. นักเรียนทุกคนต้องลงทะเบียนชุมนุม ไม่ว่าจะอยู่ชุมนุมเดิมหรือเปลียนชุมนุมใหม่

6. อ่านรายละเอียดของชุมนุมแต่ละชุมนุมว่ามีข้อจำกัดอะไรบ้าง เช่น รับเฉพาะ ม.1, รับเฉพาะ ม.ต้นหรือ ม.ปลาย ,

    เคยเรียนชุมนุมนั้นแล้วเลือกซ้ำไม่ได้, รับเฉพาะนักเรียนสายวิทย์-คณิต เป็นต้น

7. กรณีลงทะเบียนผิดพลาดหรือต้องการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ให้ติดต่อที่

    ครูณิธินันท์    ปัทมาวิไล (ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

-------------------------------------------------------------------------

หากเข้าระบบไม่ได้หรือรหัสประชาชนไม่ถูกต้อง  
ให้ติดต่อ ครูสุรศักดิ์  ทิพย์พิมล   (Facebook 
 https://www.messenger.com/t/jscience.th Line : KruJeen)

8.ถ้าหากนักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกชุมนุมในวัน-เวลาตามกำหนด
   ทางโรงเรียนจะเลือกชุมนุมให้กับนักเรียนเข้าชุมนุมที่ยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร