เลือกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562/2


รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 232
ผู้ดูแล: นางนิลวรรณ นิลยกานนท์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:เอแม็ท (A-MATH) เป็นเกมต่อเลขคำนวณ ทักษะของกา...

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 232
ผู้ดูแล: นางสาวนฤมล ขุนไกร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:เอแม็ท (A-MATH) เป็นเกมต่อเลขคำนวณ ทักษะของกา...

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องศิลปะ(614)
ผู้ดูแล: นางสาวจิตรการ ศิริวรรณ, นางสาวกัญนภัสภ์ เกิดรอด
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. มีความรู้ความเข้าใจงานด้าน...

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้อง 1134
ผู้ดูแล: นายสุรศักดิ์ ทิพย์พิมล นางสาวปริศนา คุ้มไพรัน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมหลักส...

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้อง 1132
ผู้ดูแล: นางสาวเบญจมาศ คงตระกูล, นางสาวกรแก้ว อินทรมงคล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:GSP เป็นโปรแกรมคณิตศาสตร์ที่ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมร...

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้อง 321
ผู้ดูแล: นายณัฐพงษ์ ปานนิน, นางสาวปฏิการ นาครอด
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ทาง...

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 314
ผู้ดูแล: นางสาวญาณิศา เพ็งนวน, นางสาวณิธินันท์ ปัทมาวิไล
รับสมัคร: ม.1
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒน...

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 241
ผู้ดูแล: นางสาวภัทรา นิลเพ็ชร,นางสาวเกสร กอฟัก
รับสมัคร: ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. รู้และเข้าใจความหมาย ความส...

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 246
ผู้ดูแล: นายพรชัย กล้วยแดง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อให้นักเรียนติดตามข่าว...

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้อง 221 (ห้องพักครูคณิตศาสตร์)
ผู้ดูแล: นางสาววรรณี เริงศักดิ์,นางสาวลดารัตน์ สงวรรณา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ค...

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: นางสาวพรศิริ ทองแก้ว
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1143 A
ผู้ดูแล: นางสาวกมลรัตน์ เซ่งเจริญ, นางสาวฉวีวรรณ จันทร์ชู...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจการใ...

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้อง 1032
ผู้ดูแล: นางสาวพรรณคณา มณฑิราช,นางสาวอนุธิดา พงษ์สมยศ, นางส...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อส่งเสริมการฝึกเขียน-...

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้อง 236
ผู้ดูแล: นางสาวอรณัชชา ชาญเชาว์, นางสาวสินาภรณ์แท่นศิลา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท...

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โดมเฟื่องฟ้า/ห้อง TO BE NUMBER 1
ผู้ดูแล: นางทัศนีย์ ไชยมงคล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อสืบสานศิลปะการป้องกัน...

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้อง 343
ผู้ดูแล: นายเจริญวิทย์ชะดารัตน์, นางกนกธร รัศมี, นายบำรุง น...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อให้ทราบหลักการของเครื...

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 323
ผู้ดูแล: นางจันทรา พันธุ์เจริญ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1.สามารถอธิบายหลักการทำงานของ...

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้อง 312
ผู้ดูแล: นางสาวบงกชรัตน์ มาลี, นางสาวพรชนก ช่วยสุข
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อสร้างเสริมให้นักเรียน...

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 1015
ผู้ดูแล: นางสาวปริณา ดาวษาวะ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:ซูโดกุ คือ เกมปริศนาตัวเลข ที่ผู้เล่นต้องเลือกใส่ ...

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 136
ผู้ดูแล: นางสาวสุดารัตน์ มนต์นิมิตร, นางสาววนิดา ผลพฤกษา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อฝึกการแก้ปัญหารทางคณิ...

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องดนตรีไทย (ุ611)
ผู้ดูแล: นายวรภาส อุตรธรรม
รับสมัคร: ม.1 ม.4
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออก...

รับสูงสุด: 12 คน
สถานที่: ห้องดนตรีสากล
ผู้ดูแล: นายอนุสรณ์ แสนสุข
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้

รับสูงสุด: 45 คน
สถานที่: ห้อง 336
ผู้ดูแล: นางพะโยม กิจพัฒนาสมบัติ,นางสาวกรวรรณ งามสม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม. 3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้นักเรียนมึคว...

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องพยาบาล
ผู้ดูแล: นางสาวอุทัยรัตน์ สุบรรณ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อให้นักเรียนฝึกหัดการด...

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้อง 136
ผู้ดูแล: นางสาวภัจณภัทร บัวพา, นายจตุรงค์ จันต๊ะนาเขต
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการ...

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 145
ผู้ดูแล: นางสาวธันย์ชนก เลิศลอย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพือให้นักเรียนได้เรียนรู้...

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ธนาคารโรงเรียน(อาคาร 3 ชั้นล่าง)
ผู้ดูแล: นายอภิชาติ เมืองมูล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.เพื่อให้นักเรียนรู้ระ...

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 139
ผู้ดูแล: นางสุนันทา อนิลบล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ท...

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 333
ผู้ดูแล: นางจีรนันธ์ เจริญสม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อให้นักเรียนมีความคิดส...

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 322
ผู้ดูแล: นางสาวมยุรี มรกต, นางพุทธชาติ จำเดิม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อให้นักเรียนใช้หลักการ...

รับสูงสุด: 100 คน
สถานที่: ห้องชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
ผู้ดูแล: นางสาวธีรวดี หังสเนตร , นางสาวพจนีย์ เคยสนิท, น...
รับสมัคร: ม.4
Note:ขอบข่ายนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 และ 2ศึกษาวิชาท...

รับสูงสุด: 89 คน
สถานที่: ห้องชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
ผู้ดูแล: นายถวิล สมภูเวียง, นางพัชลี ภูริชนพิทักษ์, นายธรร...
รับสมัคร: ม.5
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้นักศึกษาวิชา...

รับสูงสุด: 51 คน
สถานที่: โดมเฟื่องฟ้า
ผู้ดูแล: นายวุฒิพล รัตนพร, นายพิทักษ์ เทพมณี, นายมะยาดี ดาบ...
รับสมัคร: ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้นักศึกษาวิชา...

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องนาฏศิลป์(613)
ผู้ดูแล: นางบุปผา แสงอรุณ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มี...

รับสูงสุด: 21 คน
สถานที่: ห้องนาฏศิลป์(613)
ผู้ดูแล: นายรัชชานนท์ เกษมสุข
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มี...

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 313
ผู้ดูแล: นางสาวจุฑาพร เอมสะอาด
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ร...

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 132
ผู้ดูแล: นางสาวธีราพร นุ้ยสุข
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิในก...

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 1024
ผู้ดูแล: นางสุคนธ์ กาฬจันโท
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้แ...

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้อง 1045
ผู้ดูแล: นางรัตยา สมภูเวียง , นางเพ็ญศรี อุชุภาพ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักศึกษ...

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: หอประชุมอาคาร 9
ผู้ดูแล: นายพีระพันธ์ หนูแย้ม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. บอกประวัติ ประโยชน์ของกีฬา...

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: หอประชุมอาคาร 9
ผู้ดูแล: นางกรกนก หนูแย้ม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. บอกประวัติ ประโยชน์ของกีฬา...

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแล: นางณหทัย ใยฤทธิ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1.เพื่อให้นักเรียนสามารถบรรยา...

รับสูงสุด: 26 คน
สถานที่: 1133 (อาคาร 11 ชั้น 3 ฝั่งโรงพยาบาล)
ผู้ดูแล: นางจุฑารัตน์ จันทร์อ่อน, นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อฝึกทักษะ ฝึกความอดทน ...

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้อง 1012 (อาคาร 10)
ผู้ดูแล: นายภวรัญชน์ เหมือนทอง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู...

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 342
ผู้ดูแล: นางสาวจุฑาดา ชุมเกษียณ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลัก...

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องแนะแนว
ผู้ดูแล: นางณปภัช เทพดนตรี
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักหลัก...

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องแนะแนว
ผู้ดูแล: นางสาวจรรจิรา บัวจันทร์,นางวันทนา มั่นเกษม
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักหลัก...

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: สนามฟุุตบอล
ผู้ดูแล: นายปรเมษฐ ทองศรีเทพ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในก...

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 146
ผู้ดูแล: นางสาวขนิษฐา ศรีวิเศษ, นางสาวฐิติกานต์ บัวจันทร์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู...

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1043
ผู้ดูแล: นางสาวรชดาพร สมเขาใหญ่, นางสาวกุณฑลี แซ่อุ๋ย
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพือให้นักเรียนได้เรียนรู้...

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้อง 144
ผู้ดูแล: นางสาวจิรัฐิติกาล แก้วละเอียด, นางสาวอารีพร นราป...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพือให้นักเรียนได้เรียนรู้...

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 122
ผู้ดูแล: นางวรรณิภา เมืองแก้ว
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้นักเรียนได้เ...

รับสูงสุด: 60 คน
สถานที่: ห้อง 152-153
ผู้ดูแล: นางจิระพันธ์ ดันสูงเนิน, นางสาวจุฑารัศมิ์ บุญศิริ,...
รับสมัคร: ม.1
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที...

รับสูงสุด: 60 คน
สถานที่: ห้อง 155-156
ผู้ดูแล: นางสาวสุชานาฎ แสงเสน, นางสาวสุชานันท์ แสงตะวัน
รับสมัคร: ม.2
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท...

รับสูงสุด: 60 คน
สถานที่: ห้อง 158-159
ผู้ดูแล: นายศราวุฒิ ทิพย์พิมล, นางศิรภัสสร พิณวานิช, นางสาว...
รับสมัคร: ม.3
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที...

รับสูงสุด: 74 คน
สถานที่: ห้อง 1053-1055
ผู้ดูแล: นางเมธาวี เทพมณี, นางสาวสาวิณี ปานกลาย, นางสาวสมฤท...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท...

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 148
ผู้ดูแล: นายยศธรกานต์ แพรสมบูรณ์ ,นางสาวรุจิรา ปิ่นทอง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้นักเรียนสามา...

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้อง 147
ผู้ดูแล: นางสาวเบญจพร สุทธิบูรณ์, ครูต่างชาติ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้นักเรียนสามา...

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 149
ผู้ดูแล: นายศักดิ์สิทธิ์ หยกสกุล, ครูต่างชาติ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้นักเรียนสามา...

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องมโนราห์ (อาคาร 2 ชั้นล่าง)
ผู้ดูแล: นายกฤษฎา วิสัยรัตน์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อฝึกทักษะให้นักเรียนมี...

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องมโนราห์ (อาคาร 2 ชั้นล่าง)
ผู้ดูแล: นายภูวดล วิริยะ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อฝึกทักษะให้นักเรียนมี...

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 315
ผู้ดูแล: นายสมศักดิ์ โสตถิฤทธิ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1.เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ย...

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องสมุด อาคาร 11 ชั้น 2
ผู้ดูแล: นางสาวมณัสวี มรกต, นางสาวปาริชาติ แสงมณี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงควา...

รับสูงสุด: 48 คน
สถานที่: ห้องดุริยางค์(อาคาร 2)
ผู้ดูแล: นายนิธิศ สันสยะ,นางธัญมาส ตันเสถียร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลว่าง...

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้อง 231(CC1)
ผู้ดูแล: นางอรทัย ยังสวัสดิ์,นางเสมอ แสงวิลัย, นายอาซูวัน...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อให้เข้าใจว่าการกระทำข...

รับสูงสุด: 27 คน
สถานที่: สนามวอลเล่ย์บอล อาคาร 6
ผู้ดูแล: นายจักรพงษ์ จำเดิม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. มีความรู้ความสามารถด้านกีฬ...

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 346
ผู้ดูแล: นางสาวพัชรี ลิ้มสุวรรณ
รับสมัคร: ม.4 ม.5
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางว...

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 137
ผู้ดูแล: นางสาวชิดชนก เสือดารา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ค...

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 331
ผู้ดูแล: นางสาวรัตยา ยังผ่อง, นางสาวนุจรีย์ พรมเพชร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อให้นักเรียนสามารถใข้ง...

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องสภานักเรียน (อาคาร 6)
ผู้ดูแล: นางสาวปิยวรรณ บุนนาค, นางธารารัตน์ กาศกระโทก
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพือเปิดโอกาสให้นักเรียนได...

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 224
ผู้ดูแล: นางสาวสาทินี คงนวล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนเข้าใจถึงวิธ...

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องสวัสดิการร้านค้า
ผู้ดูแล: นางสาวรัชดาภรณ์ โชติอิ่มอุดม, นางสาววิรังรอง ทองเท...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนเข้าใจถึงวิธ...

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องอาเซียน(242)
ผู้ดูแล: นางรัตนา เลขพลการ ,นางรุจิรา ทองคำ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อสร้างทักษะชีวิตในการอ...

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้อง 143
ผู้ดูแล: นางสาวนันทวรรณ แวงเลิศ, นางสาวธิดา ดำช่วย
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้นักเรียนได้เ...

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง TO BE NUMBER 1 (อาคาร 6)
ผู้ดูแล: นางสาววรัญญา ปราบพล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัย...

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้อง 133
ผู้ดูแล: นางสาวพรสุดา สิงห์สุวรรณ,นางสาวจิราวรรณ จันทร์ทอง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.  เพื่อเป็น...

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้อง 1034
ผู้ดูแล: นางวิภัทรณา พรหมมิตร,นางสุคันธร มณฑิราช, นางสาวรัก...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. นักเรียนมีทักษะภาษาไทยเพ่ิ...

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 233-234
ผู้ดูแล: นางสาวอนุธิดา อุสมา, นางสาวลลิดา สถิตย์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อนักเรียนสามารถรู้และเ...

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 136
ผู้ดูแล: นางสาวฝันรัก ลิ้มวัฒนา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจสัญล...

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: นางสาวกอบทอง พรรณทองคำ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:จุดประสงค์การเรียนรู้1. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจสัญล...